___تاریخچه رویان شبکه___

مجموعـه رویان شبـکه با نزدیـک به دو دهه فعالیت مستمر؛ پویا و گسترده در پهنه ایران زمین در زمینـه مشـاوره؛ تامـین و راه انـدازی شبـکه های رایانـه ای (اکتـو و پسیـو) با همت مدیرانی دلسوز و پرسنلی وفادار؛ مستعد و با انگیزه از سال ۱۳۸۵ شــروع به فعالیت نمـوده و در ایـن راستـا همیشــه با خط مشـی تامیـن کالای با کیفیـت و بـی واسطه پیشرو بوده و می‌باشد. این مجمـوعه با دارا بـودن برنامـه ای مدون اقدام به گستـرش دفاتـر خود در پهنـه ایران زمین بویژه پایتخت و استـان هـای جنوبـی میـهن عزیــزمان نمــوده که به معرفـی آنها می پردازیم:

کمی با ما آشنا شوید