شرایـط گارانتـی

رویان شبـکه  باتوجـه بـه درک خواستـه ها و نیازهـای مشتریـان گرامـی و اطمینـان بخشـی بابـت خدمـات گارانتی پـس از فروش، در دوبخش محصولات اکتیو شامل (cisco) و (cambium) و نیـز محصـولات پسیـو شبکه (تجهیـزات شبـکه پسیـو اشنایـدر الکتریـک-اکتاسـی) اقدام به ارائـه ضمانتنـامـه رسمـی مینمایـد.

_____________شرایط گارانتی محصولات اکتیو رویان شبکه____________

خواهشمنـد اسـت نسبـت به مطالعـه دقیـق، قبـل از خریـد اقـدام فرماییـد:
  • ضمانتنامه ای که شماره سریال و برچسب گارانتی آن با شماره های روی دستگاه مطابقت نداشته یا مخدوش باشد فاقد اعتبار است.
  • ارائه ضمانتنامه شامل نقص فنی ناشی از تولید دستگاه می باشد و هرگونه صدمات ناشی از حوادث غیر مترقبه، نوسانات برق، ارت نامناسب، استفاده نادرست، شرایط نامساعد محیطی (دما، رطوبت، گرد و خاک)، ضربه ، آتش، مخدوش نمودن کارت  گارانتی و تعمیر توسط اشخاص غیر مجاز مشمول این گارانتی نمی باشد.
  • درصورتی که کابل برق دستگاه با استاندارد ایران ساز نمی باشد، از کابل برق استاندارد استفاده نمائید زیرا  صدمات ناشی از استفاده کابل برق و دوشاخه غیر استاندارد مشمول گارانتی نمی گردد.
  • در حفظ و نگهداری ضمانتنامه دقت فرمائید . در صورت مفقودی با مخدوش شدن (المثنی صادر نمی گردد).
  • مدت زمان گارانتی محصولات اکتیو شرکت 365 روز از تاریخ خرید می باشد.
  • هزینه ارسال کالای گارانتی تا دفتر خدمات، بعهده خریدار می باشد.
  • همچنین کلیه محصولات پسیو اشنایدر الکتریک-اکتاسی نیز مشمول گارانتی این شرکت می باشند.