شبکه های enterprise همیشه برای تداوم و بهبود عملکرد خود به استفاده از خدمات پشتیبانی خصوصا در سطح سرویس ها و زیرساخت نیاز دارند که معمولا در سازمان ها این با توجه به عدم وجود کافی کارشناسان فنی و هم چنینی مسائل اقتصادی این خدمات برون سپاری میشود.این مجموعه با تکیه بر تجربه و توان فنی کارشناسان خود آمادگی ارائه این خدمات را به سازمانها ، ادارات و شرکت ها در هرسطح را دارد. 

شرکت رویان شبکه