تاریخچه

مجموعـه رویـان شبـکه با بیش از 12 سـال تجربـه در زمینـه مشـاوره، تأمیـن و راه انـدازی شبـکه های رایانـه ای اکتیـو و پسیـو با همت و همـکاری کارشناسـان مجـرب و با سابـقه، از سـال 1385 آغـاز بـکار نمـوده، و خدمـات و محصـولات خـود را با خط مـشی کیفیـت بالا به مصـرف کننـدگان و مشتریـان عزیـز ارائه می نمایـد.

 

دفاتر رویان شبکه:

 

 

ماموریت
انگیزه اصلی در راه اندازی این مجموعه تلاش مستمر در راه ساختن بسترهای امن در زمینه IT در میهن اسلامیمان بوده که این مهم جز با همکاری مهندسان و عزم راسخ آنان در استفاده  از علم و تکنولوژی های جدید برای آبادانی سرزمین عزیزمان امکان پذیر نبوده است.

 

چشم انداز
ارتقا و توسعه هرچه بیشتر سطح خدمات شرکت و ارائه آخرین دستاوردهای تجهیزات شبکه در راستای استانداردهای داخلی و بین المللی همراه با توسعه خدمات ارزش افزوده مبنی بر نیازهای مشتریان دردستور کار برنامه های بلند مدت این شرکت قرار دارد.
 

چارت سازمانی

 

 


 

شرکت رویان شبکه