____معرفـی کابـل های اشنایـدر اکتاسـی____
کابل های شبکه  اشنایدر اکتاسی (Schneider-Actassi) با قابلیت ها و تفاوت های خاص خود جوابگو نیازهای متفاوت, و سلایـق مشتریـان است. ایـن کابل ها با تفـاوت از لحاظـ فنـی (پهنـای بانـد) و نیز تفاوت در روکش و نوع آن (شیلد و فویل) هم اکنون در اشنایدر الکتریـک تولیـد و عرضـه می گردنـد. ذیلاً برخی از محبوبترین و معروفترین  پارت نامبرها بهمراه دیتاشیت مربوطه به حضورتان معرفی می گردند:
       ____معرفـی کابـل های اشنایـدر اکتاسـی____
کابل های شبکه  اشنایدر اکتاسی (Schneider-Actassi) با قابلیت ها و تفاوت های خاص خود جوابگو نیازهای متفاوت, و سلایـق مشتریـان است. ایـن کابل ها با تفـاوت از لحاظـ فنـی (پهنـای بانـد) و نیز تفاوت در روکش و نوع آن (شیلد و فویل) هم اکنون در اشنایدر الکتریـک تولیـد و عرضـه می گردنـد. ذیلاً برخی از محبوبترین و معروفترین  پارت نامبرها بهمراه دیتاشیت مربوطه به حضورتان معرفی می گردند: